Home

KUHLWILE MBONGI YOHLANGA

The African has lost love for his own language. Everyone is enticed by the Queen’s language. Education and courtesy is defined by adherence to Western ethics and good command of the English language. Only a few; if ever they are there are interested in our very own iSiNdebele; Shona and Venda among other local languages. If we ourselves cannot embrace them who then will?

Latest from the Blog

Omangqomfi

Uhle ubabone ngokukokotela imbitshanyana abalayoUkuthi lapha akulalutho.Bathanda izinto ezinhleKabafun’ukuzithengelaBafuna izigqoko ezibizayoKhohlw’uphind’ukuth’ungababona behwatsh’ eyabo bethenga.Bathand’ukudl’izibilibocoUngababona behwatsh eyab’esikhwameni?Kungana elamagundwane.Ngomangqomfi lababantu.Bayomela! Bancweb’ufudu lubhense. Bakuhawulel’ubabone bempofu benceng’abakufunayo.Bazitshay’abayanga bokucinaBahlengezel’inyembezi bezitshaya inswelaboya.Ngabazenzisi lababantu.Ungabona abalakho uyaqaleka.Babone besidla bebodwa; uyabamangalaKanti balokunengi kangaka!Bacel’ubone; bakuncitsha bengagqize qhakala.Bafun’ukugqok’eyakh’impahla bayitshudule bayitshwabhanise bayitshwathik’emqamelweni baphenduke sebezocel’eyinye.Babi laba! Balay’eyabo kodwa abafuni.Nxx! Omangqomfi laba. Umsebenzi;“Okwabanye nwayinwayi okwakho finyo finyo.” Sikhathele sikhungathekileContinue reading “Omangqomfi”

Ntomb’endala

Umuhle uyakhanya uyakhazimulaAmazinyo akho amhlophe thwahla!Alinganisene okwenhlamvu zomumbu ligxanxile ngoMpalakaziUkumomotheka kwakho kubatshiya bequlekileBakuthi jeqe! Bakuthi hlasi! Amehlo ab’anameke kuweAkwenelanga! Kuyini okunye olakho? Nxa ungcathula iphansi liyavumaUkubunjwa ubunjiwe! Umzimba ufakaza ngamandla kaMdal’okudalaIyonke yakh’ithe minci! Isendaweni yayoAwusoleki! UlicitshalangaOwazibika kuwe wabona ngempela!Ngaphandle kobuhle; kuyini okunye olakho? Selithembisane izulu emhlabeni lozimbeceLizakudla ukubobotheka?Lizagqoka umzimba omuhle na?Khongo ntomb’endala!Sungakhubeka ukhungatheke ukhubazeke ubelezikhewuContinue reading “Ntomb’endala”

Libabonabenje

Bangabelungu bamhlophe nkeIjwabu ngelensane; bahlala emthunzini lababantuIlanga! Yingwe lenjaLicabanga ukuthi bavele banjalo?Ngumuntu bani ohle agugudeke aguge kanye ngokuhamba elangeni?Libabonabenje;ngamafutha la afikayo abahluzayo bafutheke babengamaganukazi! Badlamnandi edolobheniBamontshela okuqhaqha amakhala okubizayoAbadli ngezandla badla ngefologwe lengqamanaOkugqokwayo! KuyathontaIntengo yakhona iyaqulekisaAmakha wona! Impukane ziyaqaleka nxa besedlulaIzihlangu zakhona! Ziyabahlangula oqothoLicabanga ukuthi badla imali yabo?Khongo! Azisebenzi intshudule leziLibabonabenje; Yimpahla zokwebolekwaOkudliwayo yimali yezithukuthukuContinue reading “Libabonabenje”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started